Slovak (SR)Hungarial (HU)

Oznamy (2013-2021)

Ako sa chrániť pred kliešťom

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Oznámenia o zrušení trvalého pobutu k 31.08.2013

OZNAMY

Upracme si Podunajsko

Információ a projektről

Zámer
Oprava Zámeru

Zubar

Ordinácia zubara fotky

Priami prenájom

Verejná vyhláška 1 časť

Verejná vyhláška 2 časť

 Verejná vyhláška 3 časť

 Verejná vyhláška 4 časť

Poradenský deň v otázkach dôchodku 19.11.2013 v Sociálnej poisť.

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška Simon

Informácia pre verejnosť o civilnej ochrane obyvateľstva

Oznámenie o doručení písomností - Darina Krupová

Prieskum cestujucih 2014

Evidencia obyvateľstva za rok 2014

Výzva verejnosti verejnou vyhláškou- Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja

SPP Povinnosti stavebníkov pri činnosti v ochranných a bezpeč. pásmach

Štatút obce

Rokovací poriadok

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO -Odbor starostlivosti a životné prostredie - Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno č. 12/2015

Vypracovanie projektových dokwwwumentácií cyklotrás

Rekreačné pobyty pre rodiny s nezaopatrenými deťmi

Výzva verejnosti verejnou vyhláškou - Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v Nitrianskom samos. kraji 2014-2020

Výzva verejnosti verejnou vyhláškou podľa zákona § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006

Výzva verejnosti verejnou vyhláškou podľa zákona § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006

Výzva verejnosti verejnou vyhláškou podľa zákona § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006

Výzva verejnosti verejnou vyhláškou § 14 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Verejná vyhláška - Program odpadového hospodárstva NK 2016-2020

Verejná vyhláška - Územný plán Mesta Komárno

Západoslovenská distribučná - Výzva výrub drevín a orezy listnatých drevín

Výzva verejnosti verejnou vyhláškou - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho sam. kraj 2016-2022

Rozhodnutie - Hydromelioračný kanál Tebehát

Rozhodnutie - Hydromelioračný kanál Tebehát 1

Rozhodnutie - Hydromelioračný kanál Zlatná

Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jarná kampaň 2016

Výzva verejnosti verejnou vyhláškou- podľa § 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. - PHSR na roky 2016-2022

Rozhodnutie OÚ Komárno - PHSR na roky 2016-2022

Výzva verejnosti verejnou vyhláškou - Zmeny a doplnky č. 1 - Územného plánu Obce Okoličná na Ostrove

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti - Expedičná hala

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čalovec na roky 2016-2022

Expedičná hala

Informácie občanom o civilnej ochrane

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Rozhodnutie - Zmeny a doplnky Územného plánu obce Okoličná na Ostrove

Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky

Oznámenie § 11 ods.1 zákon NR SR č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov - "Územný plán mesta Komárno"

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho pojednávania 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu obce pre rok 2017

Oznámenie o začatí správneho konania výrub drevín - Koczkás

 Oznámenie - Vyhlasuje nebezpečenstvo požiaru

 Oznámenie o nástupe náhradníka

Oprava chyby v písaní - Oznámenie č. 530/17/01

Ochrana úrady pred požiarmi

Informácie pre voliča  - do orgánov samosprávnych krajov

 Informácia občanov na využitiu elektronickej schránky

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II.polrok 2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrobu drevín - Iveta Rigóová

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - Obec Okoličná na Ostrove

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - Horváthová

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020 - verejné prerokovanie 

Oznámenie podľa § 29 ods. 8 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Vyhlasuje - Výberové konanie na obsadenie funkcie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ Móra Kóczána

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci na rok 2018

Oznámenie o začatí konania vo veci výrub drevín - Garai

Výzva - evidencia archívneho dedičstva 

Systém nakladania s odpadom oddelenie vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci

Rozhodnutie OÚ Nitra číslo: OR-NR-OSZP2-2018/014101-77

Výluky v mesiaci apríl - REGIOJET

Dobrovoľná vojenská príprava

Oznámenie o začatí konannia vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Obec Okoličná na Ostrove

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v Obci Zlatná na Ostrove - Popis 

KPSS

Plán kontroly HK na II. polrok 2018 - kontrolná činnosť

GDPR - oznam

Priority rozvoja sociálnych služieb

Dražobná spoločnosť - opakovaná dražba

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrub drevín 

Domáce násilie - STOP

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby "INS_FTTH_KOMA 01_Zlatná na Ostrove"

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrub drevín

Oznámenie o opakovanej dražbe  č. Zn. 289/2018

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

Výzva na zaplatenie nedoplatkov - Felhívás adótartozás rendezésére

 Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Zlatná na Ostrove na rok 2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho pojednávania

Predchádzanie vzniku bioodpadu

Predchádzanie vzniku bioodpadu

Predchádzanie vzniku bioodpadu

Vybavenie petície

Predchádzanie vzniku bioodpadu

Informácia pre verejnosť - Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania podľa zákona č. 50/1976 - "KO Zlatná na Ostrove -záhrady, NNV,TS,VNV"

Informačná povinnosť prevádzkovateľa -GDPR

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho pojednávania

Verejná vyhláška -rozhodnutie o umiestnení stavby "KO Zlatná na Ostrove - záhrady,NNV,TS,VNV"

Oznámenie - "Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja"

Výmer - Daň 2019

Daňový úrad - Informácia pre podnikateľskú verejnosť k e -Kase

Informácie pre verejnosť - ÚPN Komárno

Výberové konanie - Správca športového areálu

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Zlatná na Ostrove na rok 2020

Záverečné stanovisko

Slovenský vodohospodársky podnik - Oznámenie o uzatvorení hrádze 

Veterinárne opatrenie na kontrolu chorôb zvierat - zrušuje

Verejná vyhláška - Vodohospodárska výstavba - Vyhlásenie výberového konania

Verejná vyhláška - Rozhodnutie vo veci nariadenia opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z 15.03.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 12.03.2020

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov platné od 16.03.2020

Informácia o opatreniach pri vybavovaní občanov na oddeleniach dokladov OR PZ v Komárne

COVID 19 - odporúčania

Výzva na dodržiavanie povinnej karantény

Oznámenie/Informácie o prijatých opatreniach 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR z 29.03.2020 - uzatvorenie prevádzok - režimové opatrenia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR z 28.03.2020 - ZMENA - režimové opatrenia HH - uzavretie nedeľa

Informačný leták pre seniorov - Povedzme STOP podvodníkom

Információs anyag nyugdíjasok részére - Mondjunk NEMET a csalóknak

Informácia pre verejnosť - Rozhodnutie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky ÚPN Obce Zlatná na Ostrove č. 4/2019" 

KOMVaK - Oznámenie pre verejnosť

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v obci Zlatná na Ostrove

Odvolanie mimoriadnej situácie - Zlatná na Ostrove 

Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne pri ohrození verejného zdravia - z dôvodu pandémie ochorenia COVID 19

Sadzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou Zlatná na Ostrove - od 01.10.2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno - POVINNOSŤ REGISTRÁCIE CHOVU OŠÍPANÝCH

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Zlatná na Ostrove na rok 2021 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno: Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021

Lesy SR, štátny podnik, Levice - Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Informácia pre verejnosť - Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 v Zlatnej na Ostrove bola 16,29%

MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne - Všeobecné podmienky vstupu občanov na pracoviská dopravných evidencií, dokladov a zbraní

Oznámenie - ARRIVA Nové Zámky, a.s.

Oznámenie MV SR - Kancelária MV SR - POMOC OBETIAM TRESTNÝCH ČINOV

Oznámenie o nahlásení sa na očkovanie proti COVID-19 

Oznámenie od RVPS Komármo - Milosť pre slovenskú bravčovinu

Štátna veterinárna a potravinová správa SR - Mimoriadne núdzové opatrenia AMO ošípaných

Národná linka na pomoc deťom v ohrození

Ak to nevieš povedať, NAPÍŠ TO! 

 

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

Správca obsahu: Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ:

Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
INFORMÁCIE O STRÁNKE:

Prístupnosť
Autorské práva