Slovak (SR)Hungarial (HU)

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN 1/2001 zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva

VZN 1/2004 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu

VZN 2/2007 o prenájme obecných nájomných bytov

VZN 7/2007 o vyhlásení záväzných častí územného plánu

Rokovací poriadok

VZN 2/2008 poskytovanie dotácií z rozpočtu a dodatok č. 1

VZN 3/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa a na plnenie povinnej školskej dochádzky, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.

VZN 4/2008 o verejnom poriadku

VZN 14/2008, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

VZN 1/2009 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

VZN 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb

VZN 4/2009 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochranydetí a sociálnej kurately

VZN 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území Zlatná na Ostrove

VZN 1/2010 prevádzkový poriadok športového areálu v Zlatnej na Ostrove

VZN 2/2010 prevádzkový poriadok športovej haly Móra Kóczana

VZN 3/2010 prevádzkový poriadok na verejných detských ihriskách v Zlatnej na Ostrove

VZN 5/2010 o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN 7/2010 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností

Zásady odmeňovania poslancov

VZN 01/2012

VZN 01/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase nedostatku a spôsobe náhrad. zásob. vodou a odvádzania odpadových vôd a  o znečistení obsahu žúmp

Návrh dodatku č. 1/2014 k VZN 3/2009 o poskytovaní opatr. služby

Sadzobník cien za poskytované služby a vykonané úkony obcou Zlatná na Ostrove platný od 1.3.2015

 VZN č. 1/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových  miestach na území Obce Zlatná na Ostrove

VZN č. 2/2015 o dani za psa

VZN č.3/2015 o dani za predajné automaty

VZN č. 4/2015 o dani za nevýherné hracie prístroje

VZN č. 6/2015 o dani za ubytovanie

VZN č. 7/2015 o dani z nehnuteľností

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN č. 2/2016 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Prílohy k VZN č. 2/2016

"Návrh" Koncepcia rozvoja informačných systémov Obce Zlatná na Ostrove

"Návrh" VZN o umiestňovaní a vylepovaní plagátov 

Koncepcia rozvoja informačných systémov 

VZN o umiestňovaní a vylepovaní plagátov

Návrh VZN o určení školského obvodu 

Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3/2017

Návrh VZN 4/2017 o dani za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 2/2017 o určení školského obvodu základnej školy na území Obce Zlatná na Ostrove

VZN č. 3/2017 o poplatku za komunále odpady a drobné stavebné odpody

Návrh VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so síldom na území obce Zlatná na Ostrove

VZN č.4 o dani za užívanie verejného priestranstva

VZN 5/2017 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení 

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Zlatná na Ostrove

 Návrh VZN 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Zlatná na Ostrove - Odpady pdf

VZN 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Zlatná na Ostrove- Odpady pdf

Návrh VZN 1/2019 

VZN 1/2019

Sadzobník cien za poskytované služby a vykonané úkony obcou Zlatná na Ostrove  - platné od 01.11.2019

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie obce Zlatná na Ostrove č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020 a ďalšie roky

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie obce Zlatná na Ostrove č. 3/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zlatná na Ostrove na rok 2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zlatná na Ostrov č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2020 a ďalšie roky

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zlatná na Ostrove č. 3/2019 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zlatná na Ostrove na rok 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zlatná na Ostoove č. 1/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zlatná na Ostrove č. 2/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zlatná na Ostrove č. 3/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zlatná na Ostrove č. 4/2020

Návrh VZN č.5/2020

Návrh VZN č.6/2020

Návrh VZN č. 7/2020 - o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území Obce Zlatná na Ostrove na rok 2021

VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 a ďalšie roky

VZN č.7/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území Obce Zlatná na Ostrove na rok 2021

Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území Obce Zlatná na Ostrove na rok 2022

VZN č.1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území Obce Zlatná na Ostrove na rok 2022

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

Správca obsahu: Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ:

Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
INFORMÁCIE O STRÁNKE:

Prístupnosť
Autorské práva